ก่อร่าง สร้างศูนย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 20 ม.ค. 2556 เวลา 17:09 น.
 157

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยี่ยมชมการจัดการศึกษา “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 
 

UploadImage

           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ณ โรงเรียนในสังกัด สถ. ที่ได้รับผลกระทบจาก ธรณีพิบัติภัยสึนามิ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ 2. โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา 3. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างให้เยาวชนแต่ละภูมิภาคมีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นของตนเองในอนาคต และสามารถเติบโตไปประกอบอาชีพเป็นบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต่อมา ททท. ได้พิจารณา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูนอีก 1 โรงเรียน 

การขยายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
             มีการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดลําพูน ในปี 2555 เป็นโรงเรียนนักเรียนหญิงล้วน และ เป็นนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 

ลงนามความร่วมมือระหว่าง ททท. กับ สถ. (ครั้งที่ 2)
            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้พิจารณาเห็นว่าศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว สมควรขยายไปทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ด้านการท่องเที่ยว เป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. จึงได้ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80 โรงเรียน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 84 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ พระชนมพรรษา 80 พรรษา 

วัตถุประสงค์ (Program objectives)
          เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เพื่อสร้างให้เยาวชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศมีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว และรากเหง้าของวัฒนธรรมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาและสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นของตนเองในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว ด้วยการให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่าง ททท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และชุมชนเจ้าของพื้นที่ ในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างให้เยาวชนส่วนหนึ่งที่สนใจในเรื่องการท่องเที่ยวและได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึก ที่ดีด้านบริหารจัดการท่องเที่ยวสามารถเติบโตไปประกอบอาชีพเป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ต่อไป เพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดการศึกษาด้านการทองเที่ยว เพื่อสร้างเยาวชนให้เติบโตและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย (Target audience)
           นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘๔ โรงเรียน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูอาจารย์ที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
 
ความสำคัญของโครงการ
           เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘๔ โรงเรียน ทั่วประเทศ ถือได้ว่าเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาของท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ นำไปสู่การตระหนักรู้ และจิตสำนึกที่เห็นคุณค่าในแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการเรียนการสอนจากศูนย์การเรียนรู้ฯ จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของท้องถิ่น และมีบทบาทเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่จะสร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต 
 
           เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ต้องการผลักดันให้การท่องเที่ยวสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ททท. พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ให้ผลผลิต (Output) และผลกระทบ (Outcome) ที่เกิดผลประโยชน์แก่คนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในระยะยาว และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ททท. บ้าน และโรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่จะผลักดันคนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างแท้จริง

ผลสำเร็จที่คาดหวังจากโครงการ
          รักษาและส่งเสริมความหลากหลายทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและสังคม สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต

รางวัล และความสำเร็จ
           รางวัล PATA Gold Awards 2013 สาขา Education & Training  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ส่งโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วม ประกวดรางวัล PATA Gold Awards 2013 สาขา Education & Training จัดโดยสมาคมส่งเสริม การท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association) คณะกรรมการตัดสิน ได้พิจารณาให้โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวได้รับรางวัลดังกล่าวโดย นายอภิชาต อิน ทร์พงษ์พันธุ์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท.(ลําดับที่สองจากซ้าย) ได้เดินทางไปรับมอบ รางวัล เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม JinJing เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
 

เรื่องมาใหม่